Udruženje građana Druga Priča (Direkt-portal) – Mijenjamo nabolje svijet oko sebe

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Udruženje građana Druga Priča

Naziv projekta: Mijenjamo nabolje svijet oko sebe

Projektom će se nastojati da kroz 36 priča u video formatu i tekstualnom obliku, pokaže kakav je život svih onih koji su marginalizovani po bilo kom osnovu. Istovremeno, cilj je da se inspirišu i isprovocraju građani i građanke, posebno mladi, da se aktivno uključe i kroz svoje djelovanje u zajednici pokažu da prihvataju diskurs poštovanja ljudskih prava, demokratskih vrijednosti i postulat ravnopravnosti svih građana. Osnovne aktivnosti kojima se u toku 12 mjeseci implementacije projekta planiraju postići zacrtani ciljevi ogledaju se u proizvodnji, prezentaciji i distribuciji medijskih sadržaja kao i monitoring na dnevnoj i sedmičnoj osnvi. Kao rezultat, očekuje se da više građana i građanki, posebno mladih, bude svjesno problema kojima se bavi projekat i da uzmu aktivno učešće u procesu suočavanja zajednice sa tim.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: