Stanislava Šakota: Kako da zaustavimo nasilje

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Stanislava Šakota, Bratunac

Naziv projekta: Kako da zaustavimo nasilje

Smanjiti ranjivost i  izloženost različitim oblicima nasilja. Pružiti kvalitetne informacije:  o različitim oblicima nasilja, navesti strategije, prevencije i snalaženja u rizičnim situacijama. Upoznati se sa načinima rješavanja nasilnih situacija u  zakonskim okvirima kroz povećanje svijesti  o činjenici da sve osobe imaju  osnovna ljudska prava i podučiti ih strategiji da zadrže ta prava. Ujedno  promovisati prirodne ljepote BiH.

Period implementacije: 3 mjeseca

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: