Srđan Barašin

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Srđan Barašin

Naziv projekta: Šansa za 2022.

Period implementacije: 7 mjeseci

Projekat „Šansa za 2022“ će kroz 14 tekstova pokušati skrenuti pažnju javnosti šta to donose eventualne izmjene izbornog zakona, napraviti poređenje između Visokoškolskog obrazovanja u BiH u odnosu na Austriju i Sloveniju. Također će se obraditi i teme vezano za mlade i politiku kao i tekstovi koji se odnose na Evropsku povelju o zaštiti ljudskih prava i 14 zadataka Evropske komisije u BiH.