New Voices: Najra Krvavac Perišin – Samozapošljavanje ili priče o freelancerima

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Najra Krvavac Perišin

Naziv projekta: Samozapošljavanje – priče o freelancerima

Ideja je kroz 10 priča sa već etabliranim bh-freelancerima promovisati inovativniji pristup zapošljavanju i pokušati  doprinijeti promociji ovog alternativnog rješenja za zapošljavanje, naročito među mlađom populacijom koja još uvijek traži način(e) rješenja pitanja svoje produktivnosti u društvu. Svaka priča imaće tri dijela: intervju sa fotografijama; foto-refportaža „24 sata sa …“ koja će sa nekoliko rečenica koje upotpunjuju fotografije opisati jedan dan u životu freelancera i kratka video priča u kojoj će sagovornici dati odgovor na set “brzopoteznih“ pitanja koja se tiču plaćanja poreza, neizvjesnosti života od ugovora do ugovora i slično. Na kraju slijedi autorska reportaža o freelancerima u BiH kao i prednostima  ovakvog načina (samo)zapošljavanja. Ukupno 11 priča omogućiti će korisnicima da iz prve ruke saznaju koje su prednosti i izazovi života freelancera, kako se dolazi do prvog i svakog slijedećeg posla i slično..

Period implementacije:  6 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: