New Voices: Berina Džemailović – Dokumentarni film “Povorka ponosa u BiH”

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Berina Džemailović, Sarajevo

Naziv projekta: Dokumentarni film “Povorka ponosa u BiH”

Ideja je dokumentovati i analizirati organizaciju prva Povorke ponosa u Bosni i Hercegovini.

Ovo je zemlja koja se još uvijek bavi ogromnom količinom strukturalne i kulturne homofobije i transfobije, a Povorka ponosa je ogroman korak u promoviranju prava LGBT osoba u BiH. Izvještaj će biti u obliku video dokumentarca koji prati članove/ce organizacionog odbora Povorke ponosa. Projekat uključuje i video izvještaje/reportaže u kojima ćemo se baviti izazovima i preprekama s kojima su se susretali/e organizatori/ce i u kojima ćemo sagledati različite pristupe koji su implementirani kako bi Povorka bila uspješno organizirana. Razgovaraćemo i o naučenim lekcijama, slijedećim koracima i o budućnosti LGBT pokreta i organizacije Povorke ponosa u BiH u idućem periodu, o tome kako su mediji pristupili cijelom procesu, te o medijskoj odgovornosti prema ostvarivanju ljudskih prava, o načinima na koje se uspjela ostvariti suradnja sa državnim organima i šta je neophodno napraviti kako bi ta suradnja bila bolja u budućnosti,  o ideološkim i političkim razlikama unutar LGBT pokreta i zajednice i modusima pravazilaženja tih razlika u budućnosti, te drugim temama koje su se pokazale kao bitne za analizu, a koje su otkrivene u toku dokumentovanja procesa organizacije Povorke ponosa.

Ono što ovaj projekat čini jedinstvenim je to što će ovo biti jedini kompletan video dokument o Povorci ponosa, ali i to da neće biti komercijalni novinarski  izvještaj o samom događaju. Projekt dokumentuje cijeli proces organizovanja događaja ilustrujući stvarnu borbu za osnaživanje LGBT osoba, ali i otpornost i hrabrost uključenih ljudi. Istovremeno  ovaj projekta je i konstruktivna analiza prepreka i izazova s kojima su se organizatori/ce susretali, a koja će služiti za što bolje i snažnije organizovanje LGBT pokreta u u budućnosti.

Period implementacije: 8 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta:

Na ovom mjestu će uskoro biti vidljiv sadržaj iz ovog projekta.