Amer Čanković – Muzička kritika kroz tekstove Stihomira Klepića, filozofa, pjesnika i velike sarajevske legende

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Amer Čanković

Naziv projekta: Muzička kritika kroz tekstove Stihomira Klepića, filozofa, pjesnika i velike sarajevske legende

Kroz lik Stihomira Klepića, filozofa, pjesnika i velike sarajevske legende, velikom broju ljudi poznatom iz radijske emisije, pozorišne predstave i muzičke grupe Helem nejse, kreirati medijsku platofrmu (koristeći već postojeće platforme i profile na društvenim mrežama  facebook, instagram i slično i buduću platformu stihomirklepic.ba) koja bi se bavila muzičkom kritikom sa naglaskom na promišljanju muzike, ne samo kao zabave, nego i kao društvene vrijednosti. Takva medijska platforma iziskuje formiranje kompetente redakcije i uredništva čija bi prizma posmatranja aktualnih fenomena u muzici imala oslonac u opštem obrazovanju u području kulture i umjetnosti, iskustvu iz muzičke prakse, te iskustvu pisanja muzičke kritike.

Period implementacije: 12 mjeseci

Sadržaji nastali u o kviru ovog granta:

Uskoro će biti dostupni sadržaji kreirani u okviru ovog projekta.