Informacije o grantovima

Opšte informacije

Jedan od opštih ciljeva “Programa osnaživanja nezavisnih medija” (“Independent Media Empowerment Program” ili skraćeno IMEP) je da doprinese jačanju nezavisnosti medija i slobodi izražavanja u BiH kroz jačanje održivosti medijskih kuća, podizanju kvaliteta medijskih sadržaja i izgradnji kompetencija novinara.

Kroz Šemu medijskih grantova (MGS) IMEP ima za cilj da podrži kreiranje nezavisnih sadržaja i slobodu izražavanja u BiH.

Glavni ciljevi MGS su:

1) Podržati produkciju visokokvalitetnog sadržaja, ojačati nezavisnost medija

2) Poboljšati doseg medija do korisnika i komunikaciju sa njima

3) Promovirati inovativni pristup i kritičko razmišljanje

4) Doprinijeti boljem okruženju za rad medijskih kuća i novinara

5) Ojačati kapacitete novinara i medija i primjenu profesionalnih standarda

6) Promovirati proces integracije BiH u EU i NATO, jednaka prava za sve, borbu protiv korupcije kao pitanja od interesa za demokratizaciju bh. društva

Ko se može prijaviti?

  • U zavisnosti od vrste grantova, kvalifikovani podnosioci zahtjeva su sva fizička lica koja žive u Bosni i Hercegovini i pravna lica registrovana na teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima.
  • Podnosioci zahtjeva moraju imati sposobnost da uspješno rade pod uslovima predloženih grantova, uzimajući u obzir integritet, evidenciju prošlih učinaka, finansijske i tehničke resurse.
  • Podnosioci zahtjeva ne smiju se baviti transakcijama, ili pružati resurse ili podršku, osobama i organizacijama povezanim s terorizmom.
  • Javni servisi, mediji osnovani od strane javnih organa, političkih stranka, inostranih organizacija, vladinih institucija, kao i organizacije koje se prije svega bave religijskim aktivnostima, nisu podobne za grantove u okviru IMEP-a.
  • Podnosioci zahtjeva ne smiju biti u stečaju, pod uvjetom nesolventnosti, gdje imovinom upravlja prinudni upravitelj ili sud, gdje su njihove poslovne aktivnosti suspendovane, ako je konačnom presudom utvrđeno da je potencijalni podnosilac kriv za prevaru, korupciju, učešće u kriminalnoj organizaciji, pranju novca, iskorištavanju djece za rad ili drugim oblicima trgovine ljudima, kršenjem prava intelektualne svojine, kršenjem obaveza koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa zakonom BiH.

Vrste grantova

Kako bi se pokrili svi oblici novinarstva i slobode izražavanja, MGS se sastoji od tri vrste grantova koji imaju za cilj da podrže pojedinačne novinare, novinare građane i neformalne grupe novinara u različitim oblicima izražavanja (članci, blogovi, vlogovi, video snimci, kolumne, fotografije, itd.), ali i privatne medijske kuće (uključujući online portale, TV, radio, novine, časopise) i mješovite inicijative organizacija civilnog društva i privatnih medija u cilju poboljšanja okruženja za medije (kampanje zagovaranja, edukacija, itd.).

Media production grantovi se dodjeljuju privatnim medijima za kreiranje kvalitetnog nezavisnog sadržaja u skladu sa profesionalnim standardima novinarstva. Media Production grantovi imaju za cilj da podrže produkciju i distribuciju sadržaja na način koji će uključiti široku javnost, a vezanih za sljedeća društvena pitanja: borbu protiv korupcije (u zdravstvu, obrazovanju, ekonomiji), integraciju Bosne i Hercegovine u EU i NATO i ljudska prava (osobe sa invaliditetom, LGBTI, žene). Pristup temi mora prevazići puku prezentaciju podataka, već treba da istraži njen veći značaj i podstakne kritičko razmišljanje. Prednost pri odabiru imaju projekti koji aktivno uključuju mlade osobe. Medijski sadržaj koji je predmet aplikacije mora ispunjavati kriterije profesionalnog novinarstva; mora biti inovativan, informativan, zanimljiv i mora biti upotrebljiv za korištenje i u drugim medijskim formatima. Također, medijski sadržaj mora biti novi proizvod. Media Production ne podržava postojeći medijski proizvodi za koji aplikant traži nastavak finansiranja kroz ovaj grant.

Media Mixer grantovi se dodjeljuju partnerstvima između medija i organizacija civilnog društva (OCD) koji zagovaraju i promovišu ideju nezavisnog novinarstva, doprinose boljem okruženju za rad medijskih kuća i novinara, jačaju kapacitete novinara i medija i primjenjuju profesionalne standarde.

New Voices grantovi se dodjeljuju pojedincima kao što su nezavisni novinari, vlogeri, blogeri, fotografi i građani koji žele da kreiraju medijske sadržaje (novinari građani), za medijske sadržaje koji uključuju građansku hrabrost, aktivizam, pozitivne priče, poziv na akciju i slično, a koji su u skladu sa ciljevima IMEP-a.

Podnosioci prijava se podstiču da se prijave sa sadržajem koji uključuje građansku hrabrost, aktivizam, pozitivne priče, poziv na akciju i slično, a koji su u skladu sa ciljevima IMEP-a.

Podrška IMEP-a za medijske kuće finansirane iz grantova za medijske produkcije će biti dvostruka:

  1. Finansijska podrška – Dodjelu bespovratnih grant sredstava
  2. Podrška za izgradnju kapaciteta – Implementacija posebne metodologije procjene kapaciteta medijskih kuća (MOCA), praćena podrškom u poboljšanju tržišnih i komunikacijskih strategija i poboljšanju ključnih pitanja koja proizilaze iz nalaza MOCA.