Informacije o grantovima

Opšte informacije

Jedan od opštih ciljeva “Programa osnaživanja nezavisnih medija” (“Independent Media Empowerment Program” ili skraćeno IMEP) je da doprinese jačanju nezavisnosti medija i slobodi izražavanja u BiH kroz jačanje održivosti medijskih kuća, podizanju kvaliteta medijskih sadržaja i izgradnji kompetencija novinara.

Kroz Šemu medijskih grantova (MGS) IMEP ima za cilj da podrži kreiranje nezavisnih sadržaja i slobodu izražavanja u BiH.

Glavni ciljevi MGS su:

1) Podržati produkciju visokokvalitetnog sadržaja, ojačati nezavisnost medija

2) Poboljšati doseg medija do korisnika i komunikaciju sa njima

3) Promovirati inovativni pristup i kritičko razmišljanje

4) Doprinijeti boljem okruženju za rad medijskih kuća i novinara

5) Ojačati kapacitete novinara i medija i primjenu profesionalnih standarda

6) Promovirati proces integracije BiH u EU i NATO, jednaka prava za sve, borbu protiv korupcije kao pitanja od interesa za demokratizaciju bh. društva

Vrste grantova

Kako bi se pokrili svi oblici novinarstva i slobode izražavanja, MGS se sastojao od tri vrste grantova koji su imali za cilj da podrže pojedinačne novinare, novinare građane i neformalne grupe novinara u različitim oblicima izražavanja (članci, blogovi, vlogovi, video snimci, kolumne, fotografije, itd.), ali i privatne medijske kuće (uključujući online portale, TV, radio, novine, časopise) i mješovite inicijative organizacija civilnog društva i privatnih medija u cilju poboljšanja okruženja za medije (kampanje zagovaranja, edukacija, itd.).

Media production grantovi se dodjeljivao privatnim medijima za kreiranje kvalitetnog nezavisnog sadržaja u skladu sa profesionalnim standardima novinarstva. Media Production grantovi su imali za cilj da podrže produkciju i distribuciju sadržaja na način koji će uključiti široku javnost, a vezanih za sljedeća društvena pitanja: borbu protiv korupcije (u zdravstvu, obrazovanju, ekonomiji), integraciju Bosne i Hercegovine u EU i NATO i ljudska prava (osobe sa invaliditetom, LGBTI, žene). Pristup temi mora prevazići puku prezentaciju podataka, već treba da istraži njen veći značaj i podstakne kritičko razmišljanje. Prednost pri odabiru imaju projekti koji aktivno uključuju mlade osobe. Medijski sadržaj koji je bio predmet aplikacije morao je ispunjavati kriterije profesionalnog novinarstva; morao je biti inovativan, informativan, zanimljiv i morao je biti upotrebljiv za korištenje i u drugim medijskim formatima. Također, medijski sadržaj morao je biti novi proizvod. Media Production nije podržavao postojeći medijski proizvodi za koji je aplikant tražio nastavak finansiranja kroz ovaj grant.

Media Mixer grantovi su dodjeljivani partnerstvima između medija i organizacija civilnog društva (OCD) koji zagovaraju i promovišu ideju nezavisnog novinarstva, doprinose boljem okruženju za rad medijskih kuća i novinara, jačaju kapacitete novinara i medija i primjenjuju profesionalne standarde.

New Voices grantovi su dodjeljivani pojedincima kao što su nezavisni novinari, vlogeri, blogeri, fotografi i građani koji su željeli da kreiraju medijske sadržaje (novinari građani), za medijske sadržaje koji uključuju građansku hrabrost, aktivizam, pozitivne priče, poziv na akciju i slično, a koji su u skladu sa ciljevima IMEP-a.

Podrška IMEP-a za medijske kuće finansirane iz grantova za medijske produkcije je dvostruka:

  1. Finansijska podrška – Dodjelu bespovratnih grant sredstava
  2. Podrška za izgradnju kapaciteta – Implementacija posebne metodologije procjene kapaciteta medijskih kuća (MOCA), praćena podrškom u poboljšanju tržišnih i komunikacijskih strategija i poboljšanju ključnih pitanja koja proizilaze iz nalaza MOCA.