Grantovi

Opšte informacije

Jedan od opštih ciljeva “Program osnaživanja nezavisnih medija” (“Independent Media Empowerment Program” ili skraćeno i u nastavku: IMEP) je da doprinese jačanju nezavisnosti medija i slobodi izražavanja u BiH kroz jačanje održivosti medijskih kuća, podizanju kvaliteta medijskih sadržaja i izgradnji kompetencija novinara.

Kroz Šemu medijskih grantova (MGS) IMEP ima za cilj da podrži kreiranje nezavisnih sadržaja i slobodu izražavanja u BiH.

Glavni ciljevi MGS su:

1) Podržati produkciju visokokvalitetnog sadržaja, ojačati nezavisnost medija

2) Poboljšati doseg medija do korisnika i komunikaciju s njima

3) Promovirati inovativni pristup i kritičko razmišljanje

4) Doprinijeti boljem okruženju za rad medijskih kuća i novinara

5) Ojačati kapacitete novinara i medija i primjenu profesionalnih standarda

6) Promovirati ravnopravnost spolova, EU integracije BiH, jednaka prava za sve i druga pitanja od interesa za demokratizaciju bh. društva

Ko se može prijaviti?

  • U zavisnosti od vrste grantova, kvalifikovani podnosioci zahtjeva su sva fizička lica koja žive u Bosni i Hercegovini i pravna lica registrovana na teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima.
  • Podnosioci zahtjeva moraju imati sposobnost da uspješno rade pod uslovima predloženih grantova, uzimajući u obzir integritet, evidenciju prošlih učinaka, finansijske i tehničke resurse.
  • Podnosioci zahtjeva ne smiju se baviti transakcijama, ili pružati resurse ili podršku, osobama i organizacijama povezanim s terorizmom.
  • Javni servisi, mediji osnovani od strane javnih organa, političkih stranka, inostranih organizacija, vladinih institucija, kao i organizacije koje se prije svega bave religijskim aktivnostima, nisu podobne za grantove pod IMEP-om.
  • Podnosioci zahtjeva ne smiju biti u stečaju, pod uvjetom nesolventnosti, gdje imovinom upravlja prinudni upravitelj ili sud, gdje su njihove poslovne aktivnosti suspendovane, ako je konačnom presudom utvrđeno da je potencijalni podnosilac kriv za prevaru, korupciju, učešće u kriminalnoj organizaciji, pranju novca, iskorištavanju djece za rad ili drugim oblicima trgovine ljudima, kršenjem prava intelektualne svojine, kršenjem obaveza koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa zakonom BiH.

 

Vrste grantova

Kako bi se pokrili svi oblici novinarstva i slobode izražavanja, MGS se sastoji od tri vrste grantova koji imaju za cilj da podrže pojedinačne novinare, novinare građane i neformalne grupe novinara u različitim oblicima izražavanja (članci, blogovi, vlogovi, video snimci, kolumne, fotografije, itd.), ali i privatne medijske kuće (uključujući online portale, TV, radio, novine, časopise) i mješovite inicijative organizacija civilnog društva i privatnih medija u cilju poboljšanja okruženja za medije (kampanje zagovaranja, edukacija, itd.).

Grantovi New Voices biće dodjeljeni pojedincima kao što su nezavisni novinari, vlogeri, blogeri, fotografi i građani koji žele da kreiraju medijske sadržaje (novinari građani).

Podnosioci prijava se podstiču da se prijave sa sadržajem koji uključuje građansku hrabrost, aktivizam, pozitivne priče, poziv na akciju i slično, a koji su u skladu sa ciljevima IMEP-a.

Media Mixer grantovi biće dodijeljeni partnerstvu privatnih medija i organizacije civilnog društva (ili više OCD) za inicijative koje će zagovarati i promovisati ideju nezavisnog novinarstva, kao i podsticanje nezavisnih akcija i proaktivnog razmišljanja. Podnosioci prijava se podstiču da se bave pitanjima izgradnje kapaciteta novinara i aktivista, umrežavanja, promjene zakonodavnog okruženja vezanih za rad nezavisnih medija, slobodu informisanja i druge aktivnosti u vezi sa omogućavanjem okruženja za nezavisno novinarstvo u Bosni i Hercegovini.

Media production grantovi biće dodijeljeni privatnim medijima koji će prakticirati, promovisati i kreirati sadržaj sa naglaskom na nezavisnom novinarstvu. Grantovi za medijske produkcije imaju za cilj da podrže proizvodnju i distribuciju sadržaja koji obećavaju da će angažirati široku javnu publiku, naglašavajući društvena pitanja, kao što su izgradnja mira, jednaka prava za sve, borba protiv korupcije, BiH na putu EU, učešće žena u politici i poslovanju, kritična pitanja od značaja za određenu lokalnu zajednicu (ili zajednice), sva druga pitanja koja se odnose na aktuelne događaje značajne za građane BiH. Pristup predmetu mora prevazići puku prezentaciju činjeničnih informacija kako bi se istražio njen veći značaj i podstaklo kritičko razmišljanje.

Podrška IMEP-a za medijske kuće finansirane iz grantova za medijske produkcije će biti dvostruka:

  1. Finansijska podrška – Dodjelu bespovratnih grant sredstava
  2. Podrška za izgradnju kapaciteta – Implementacija posebne metodologije procjene kapaciteta medijskih kuća (MOCA), praćena podrškom u poboljšanju tržišnih i komunikacijskih strategija i poboljšanju ključnih pitanja koja proizilaze iz nalaza MOCA (koje implementira CPCD).

 

 

SaveSave