Adnan Alikadić – Izazovi u obrazovanju

 

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Adnan Alikadić

Naziv projekta: Izazovi u obrazovanju

Cilj projekta je formirati blog koji će tretiratiteme koje se tiču odgoja i obrazovanja djece i mladih u Bosni i Hercegovini. Odabrano je 6 aktuelnih tema ( inkluzija, škole bez djece, dvije škole pod jednim krovom, siromaštvo kao uzrok prekida školovanja djevojčica, manipulacija djecom u političke svrhe i slobodno vrijeme) od kojih će svaka da bude tretirana sa 2-3 teksta koji će biti objavljivani svake 3 sedmice. Tekstovima će predhoditirad na terenu i pretraga novinskih baza. U javnom medijskom prostoru Bosne i Hercegovine je evidentan nedostatak stručno-kritičkog promišljanja o temama mladih i djece u kontekstu odgoja i obrazovanja. Tekstovi koji će tretirati ugao djece/mladih, roditelja i profesionalaca će potaknuti ljude (prije svega mlade) na kritičko promišljanje te će identificirati i tretiratineke od gorućih tema obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Period implementacije: 10 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: