Admir Čular – Dokumentarni putopis “Cašpijaca”, razglednice sa margine

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Admir Čular

Naziv projekta: Dokumentarni putopis “Cašpijaca”, razglednice sa margine

Period implementacije: 6 mjeseci

Projekat “Cašpijaca”: razglednice sa margine, podrazumijeva pristup društvenoj problematici marginalizacije, utemeljen na sintezi savremenih koncepata kulturne geografije sa alternativnim modelima kreiranja i distribucije medijskog sadržaja, a sve to u okviru estetike i duha novih generacija. Unutar projekta “Cašpijaca” (pojam “cašpijaca” je savremeni žargonski neo-logizam, skovan od riječi “špica” i pijaca”) neke od zona bosanskohercegovačkog društva, obilježenih etiketom “kulturne periferije” ili “kulturne margine” biti će targetirane prema kriteriju socioekonomske zaostalosti ili negativnog društvenog narativa koji o njima postoji u medijima i u javnom diskursu; svaka targetirana “mala sredina” poslužiti će kao case-study za razumijevanje problema sa kojima se suočava bosanskohercgovačko društvo, a sa konačnim ciljem re-afirmacije onih vrijednosti koje su bosanskohercegovačkom društvu, bez obzira na etnonacionalnu ili socioekonomsku slojevitost, zajedničke.

Period implementacije: 12 mjeseci

Sadržaji nastali u o kviru ovog granta:

Uskoro će biti dostupni sadržaji  nastali u okviru ovog granta.